ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КУ ЗОШ І-ІІІ ст. №20

 

    На даному етапі розвитку суспільства, школа, Учнівська Рада школи покликанi розвивати громадську активність, організаторські здібності i творчу самодiяльнiсть школярів. Одним iз важливих засобiв i методiв розв’язання цих завдань є учнiвське самоврядування, яке забезпечує участь всiх школярiв в управлiннi справами колективу свого класу й школи. З цiєю метою на основi даного Положення створюється i діє Учнівська Рада школи.

 

 Загальні положення.

 

1. Учнівська Рада школи є виконавчим органом учнiвського самоврядування в школi, який активно сприяє створенню згуртованого колективу як дiйового засобу морального виховання особистостi, формуванню в учнiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до своїх прав i обов’язкiв.

2. Учнівська Рада школи обирається на початку кожного навчального року голосуванням на загальних зборах учнiв 5-11 класiв (учнiвськiй конференції.)

3. Загальнi учнiвськi збори (учнiвська конференцiя) проводиться не рідше як 1 раз протягом навчального року.

4. До Учнівської Ради школи обираються учнi 6-11 класiв, якi користуються серед своїх товаришiв авторитетом i довiр’ям.

 

Завдання та зміст роботи Учнівської Ради школи.

 

1. Забезпечення і захист прав інтересів учнів.

2. Забезпечення виконання учнями своїх обов’язків, Правил для учнів, Правил внутрішнього розпорядку школи, сприяння керівництву школи, педагогічному колективу.

3. Сприяння навчальній та творчій діяльності учнів. 

4. Сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Виховання свідомої дисципліни і культури поведінки школярів.

6. Організація обліку відвідування навчальних занять, боротьба з прогулами та спізненнями на уроки.

 

Організація роботи Учнівської Ради школи.

 

1. З числа своїх членів на загальношкільних зборах обирається голова та заступник, який, як правило, є членом Учнівської Ради школи.

2. Голова Учнівської Ради в школі організовує роботу Ради.

3. Заступник Голови Учнівської Ради організовує контроль за виконанням рішень Ради, веде протоколи його засідань i виступає з повідомленнями про виконання рішень.

4. Засiдання Учнівської Ради школи проводиться 1 раз на тиждень. У мiру потреби на засiдання Ради запрошуються голови класiв – старости .

 

Учнівська Рада школи і класні колективи.

 

1. Зв’язок Учнівської Ради школи з класними колективами здійснюється через старост (голiв класiв).

2. Збори активу класу — колективний орган учнівського самоврядування в класі — проводяться 1 раз на тиждень; засідання старостату школи — 1 раз на тиждень.

3. Збори активу класу приймають рішення з питань класного колективу, заслуховують інформацію про рішення старостату школи, Учнівської Ради школи, накреслюють конкретнi заходи щодо виконання цих рiшень. 

4. Рада класу органiзовує роботу учнiв класу для виконання рiшень Учнівської Ради школи i класних зборiв.

 

 Педагогiчний колектив i Учнiвська Рада школи.

 

1. Педагогiчний колектив спрямовує роботу Ради старшокласників школи на згуртування шкiльного i класних колективiв, розвиток громадської активностi та iнiцiативи учнiв.

 

 

КОДЕКС УЧНІВ КУ ЗОШ І-ІІІ ст. №20

 

Кодекс учнів містить у собі:

1. Права.

2. Обов'язки.

Кодекс зобов’язує:

- любити свою Батьківщину, пам'ятати, звідки ти родом;

- шанувати, примножувати традиції свого народу,Батьківщини, школи;

- старанно вчитися;

- створювати доброзичливу атмосферу в школі і поза нею;

- поважати права, честь, гідність інших учнів, учителів, адміністрації, інших працівників школи;

- здійснювати співробітництво старших і молодших учнів під девізом «Будуй самого себе, будуй свою країну»;

- жити творчо, цікаво, корисно, сміливо;

- високо нести честь учня КУ ЗОШ І-ІІІ ст. №20.

 

1. Права.

1. Отримувати знання протягом навчального року і всіх років навчання в школі.

2. Визначати і розвивати свої здібності.

3. Активно брати участь у роботі класу, учнівського комітету і його центрів, вносити пропозиції, доповнення, зміни в документацію Учнівської ради школи.

4. Бути обраним у органи учнівського самоврядування школи.

 

2. Обов'язки.

1. Домагатися глибокого засвоєння знань, практичних умінь і навичок.

2. Приймати участь у предметних олімпіадах, МАНІ, в усіх справах УРШ.

3. Пам'ятати завжди і скрізь: у школі ти господар і гість.

4. Берегти власність школи; тримати в чистоті і порядку своє робоче місце, клас, школу.

5. Бути дисциплінованим, бути прикладом на уроках, іспитах, вдома, поза школою.

6. Захищати честь школи на олімпіадах, конкурсах, змаганнях, спартакіаді.

7. Піклуватися про своїх однокласників, товаришів, молодших школярів, вчителів і інших працівників школи.

 8. Берегти книгу - джерело знань.

 

ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УЧНІВСЬКОЇ

РАДИ ШКОЛИ 

1.Міністерство спорту

 

- залучає якомога більше дітей до відвідування спортивних гуртків, секцій;

- агітує учнів до здорового способу життя;

 - організовує туристичні походи;

 - веде облік відвідування учнями спортивних гуртків школи та міста;

- проводить агітаційні заходи для заохочення учнів до участі у спортивних заходах;

 - заохочує переможців;

 - організовує спортивні змагання (футбол, волейбол, теніс, баскетбол та ін.)

 - організовує військово-спортивні заходи;

 - організовує традиційні футбольні турніри;

 - організовує естафети, кроси, «Веселі старти».

 

2. Міністерство інформації

 

- випуск листівок про правила протипожежної безпеки, правила дорожнього руху, захист від інфекційних хвороб та ін.;

- випуск листівок про історичні дати;

- випуск листівок про спортивні досягнення учнів.;

- пояснення і консультації органам учнівського самоврядування класів;

- збір інформації про всі події, які відбулися чи відбудуться у школі.

 - розвиток Web-сайту школи;

 - оформлення альбомів, папок про життєдіяльність учнів;

 - збирає фотоальбоми.

 

3. Міністерство культури

 

- готує виступи агітбригад ;

- залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку;

- проводить вечори відпочинку для учнів з 1го по 11й класи, дискотеки,

- пропонує відвідування театрів, музеїв;

- проводить традиційні шкільні заходи;

- досліджує календарні свята й обряди;

- проводить театралізовані свята і обряди;

- добирає матеріали для написання розробок театралізованих свят і обрядів;

- проводить свята, декоративні виставки квітів, інше;

 

4. Міністерство внутрішніх справ

 

- контроль за створенням належних умов до навчання;

- контроль за запізненнями; 

- контроль за пропусками занять без поважних причин;

- контроль за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявність зошитів, щоденників, підручників);

- контроль зо зовнішнім виглядом учнів;

- контроль за наявності спортивної форми на уроках фізкультури;

- організація роботи з дітьми, схильними до правопорушень, пропусків занять без поважних причин;

- проведення індивідуальної роботи з дітьми схильними до правопорушень;

- залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в міністерствах;

- забезпечення захисту прав та інтересів учнів;

- організація правової освіти;

- організація зустрічей з правоохоронцями.

 

5. Міністерство освіти

 

- пропагандистська діяльність:

а) розробка пакету документів (емблема, девіз, статут, тощо); 

б) випуск листівок «Світ науки»; 

в) організація презентацій та виставок робіт;

- координація творчих груп з підготовки проведення позакласних заходів з предметів;

- організація наукових предметних конференцій;

- координація і статистика участі учнів у школи та міста;

- координація відвідування консультацій учнями з низьким рівнем успішності;

- координація роботи класних учбових комісій;

 - організація наставництва;

- підготовка та проведення педагогічних днів, семінарів із

-питань створення, розвитку, життєдіяльності учнівського самоврядування для педагогів-організаторів округу;

- виховання і соціалізація організаторів;

- створення умов для отримання додаткових знань;

- розвиток організаторських здібностей і талантів;

- заняття з психології лідерства, самоорганізації, самовиховання, ораторського мистецтва.

 

6. Міністерство «Добрик»

 

- організація та проведення традиційних свят для молодших школярів;

 - допомога в проведенні конкурсів-оглядів;

- виховання в учнів бережливого ставлення до шкільного майна, природи і т.д.;

- допомога та підтримка молодших школярів.

 

 

Для учнів школи:

 

• Навчає самостійності та вмінню брати на себе відповідальність;

 

• Навчає планувати та організовувати;

 

• Навчає співробітництву та прийманню рішень в групі;

 

• Навчає успішно знаходити взаєморозуміння;

 

• Навчає засвоювати знання із задоволенням;

 

• Навчає вчитись, працювати, жити і любити свою Батьківщину,свій рідний край;

 

• Навчає відкритості і толерантності.

 

Для учителів:

 

• Можливість реалізуватися;

 

• Дозволяє встановити контакт з учнями;

 

• Дозволяє розвивати дидактичні знання;

 

• Закріплює позицію вчителів у школі;

 

• Сприяє отриманню задоволення від роботи.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГОЛОВУ УЧНІВСЬКОЇ РАДИ ШКОЛИ

КУ ЗОШ І-ІІІ ст. № 20

 

 

1.Голова УРШ є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2.Голова УРШ вибирається учнями школи на основі загального рівного виборчого права, шляхом таємного голосування строком на один рік.

3.Голова УРШ вибраний учнями школи, учень 9-11 кл., має високі моральні якості, є активним учасником шкільних справ, має широкий рівень обізнаності з шкільних предметів.

4.Голова УРШ є представником Учнівської Ради школи.

5.Голова УРШ:

- виносить на обговорення старостату, УРШ питання, які хвилюють учнів школи;

- має право приймати участь в роботі педради школи;

- має право вносити певні зміни, які покращать виховний та позаурочний процеси;

- має право скликати чергові засідання УРШ;

- приймає участь в роботі всіх міністерств;

- не має право передавати свої повноваження іншим особам;

- рішення голови незалежні від рішень адміністрації школи, але він повинен радитись з директором школи по важливим питанням.

6. Повноваження голови припиняються в разі відставки, неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я.

 

 

 

Оставить комментарий

Комментарии: 0